• 1
 • 2
 • 3

O nas

Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w pracach Związku

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje kierunków rozwoju Związku, aby można mówić o konsolidacji sektora i skutecznym reprezentowaniu jego interesów. Naszym celem jest również podejmowanie działań promujących polski przemysł mody
i wzmacniających potencjał produkcyjny branży.

 • reprezentujemy interesy przedsiębiorców sektora odzieżowo - tekstylnego wobec organów  państwowych i samorządowych oraz organizacji krajowych i zagranicznych,
 • uczestniczymy w pracach instytucji doradczych i zespołów tworzących wieloletnie strategie rozwoju gospodarczego,
 • opiniuje projekty aktów prawnych,
 • przedstawiamy propozycje zmian legislacyjnych,
 • opracowujemy analizy statystyczne, przygotowujemy specjalistyczne publikacje branżowe,
 • nawiązujemy współpracę z partnerami zagranicznymi rozwijając rynki zbytu dla polskich przedsiębiorców,
 • chronimy interesy polskich przedsiębiorców m.in. poprzez uruchomiony Klub Rzeczoznawców i Sąd Polubowny,
 • tworzymy sieć powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo-badawczymi w celu wdrażania nowych technik i technologii służących podniesieniu innowacyjności sektora.

PIOT :

 • ma ugruntowaną pozycję wśród unijnych organizacji branżowych zrzeszonych w europejskiej organizacji Euratex (bezpośredni konsultant Komisji Europejskiej), jako strona producentów i pracodawców, we wszystkich sprawach dotyczących sektora odzieżowo-tekstylnego, 
 • bierze czynny udział w pracach Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Lekkiego,
 • prowadzi sprawy sektorowych zamówień publicznych, współpracując w tym zakresie m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
 • aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych sejmowych i senackich komisji ds. gospodarki i finasów,
 • na co dzień współpracuje z Ministerstwem Rozwoju, Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do przystąpienia do Związku, dzięki nam zyskacie Państwo korzyści ułatwiające codzienną działalność gospodarczą - szczegóły na naszej stronie.

Created by logo1