• 1
 • 2
 • 3

Handel i przemysł


Główne dziedziny działalności PIOT:

 • pomoc przedsiębiorstwom w tworzeniu ich własnych strategii handlowych i wizji funkcjonowania firm z uwzględnieniem zobowiązań WTO oraz postanowień UE dotyczących unijnego rynku, jak również współtworzenie ramowych strategii krajowych dla przemysłu lekkiego,
    
 • przekazywanie informacji członkom PIOT na temat tendencji w światowej i unijnej polityce handlowej i przemysłowej oraz planów i decyzji dotyczących unijnego rynku wewnętrznego, mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw sektora tekstylnego i odzieżowego, a w szczególności: 
  • zagadnienia celne,
  • problemy dostępu do rynków krajów trzecich i bariery handlu,
  • wdrożenia postanowień WTO,
  • dwustronne i wielostronne porozumienia handlowe,
  • reguły pochodzenia towarów w obrocie handlowym,
  • oznaczanie produktów.

Na arenie międzynarodowej Związek realizuje tę działalność przede wszystkim poprzez członkostwo i udział w pracach European Apparel and Textiles Confederation (Euratex) - jedynej konfederacji unijnej uprawnionej do reprezentacji sektora tekstylno-odzieżowego wobec instytucji Unii Europejskiej.

Na arenie krajowej PIOT aktywnie współpracuje z instytucjami administracji państwowej (Ministerstwo Rozwoju, Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego, Rada Konsultacyjna Służby Celnej) w których tworzone są ramy prawne dla funkcjonowania przemysłu i handlu.

 

Created by logo1