• 1
  • 2
  • 3

ERASMUS+ - EDTEX

LogosBeneficairesErasmusRIGHT PL

 

 

 

EDTEX

Zakończenie projektu EDTEX

PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego był partnerem projektu EDTEX na mocy umowy partnerskiej z dnia 25 listopada 2016 zawartej z Association of Textile, Clothing and LeatherIndustry (ATOK) będącym koordynatorem projektu.

EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education) to projekt, którego podstawowym założeniem jest kooperacja w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego.

Uczestnicy projektu:

1. ATOK Association of Textile, Clothing and Leather Industry (Czechy)

2. TZU Textilní zkušební ústav, s.p. Textile Testing Institute (Czechy)

3. SPŠT Středni průmyslova škola textilni, Liberec (Czechy)

4. PIOT Związek Pracodawcw Przemysłóu Odzieżowego i Tekstylnego

5. CKZiU Sosnowiec - Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (Polska)

6. FUENLLANA SP Fuenllana Centro Cultural Pedralta S.A. (Hiszpania)

7. ASECOM SP Asociación de Empresas de Confeccion y Moda de la Comunidad ( Hiszpania)

8. ASSOCIACAO TEXTIL E VESTUARIO DE PORTUGAL (Portugalia)

9. MODATEX Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,Vestuário, Confeção e Lanifícios, Portugal (Portugalia)

Projekt zakończył się w grudniu 2018 r., zatem czas na podsumowanie :

 1. Porównane zostały  Krajowe  Sektorowe Ramy Kwalifikacji krajów partnerskich, ponieważ Polska  w chwili realizacji  działania nie miała swojej  Sektorowej Ramy, mogła skorzystać z doświadczeń partnerskich i stworzyła  polski dokument w oparciu o doświadczenia europejskie. (KSRK – jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego, pozaformalnego oraz nieformalnego).

2. Porównane zostały programy nauczania w zakresie odzieży i tekstyliów, na tej podstawie można dokonać korekty programów o ciekawe działania prowadzone w innych państwach UE w zakresie kształcenia formalnego na poziomie szkoły branżowej i technikum.

 3. Stworzony został program szkoleń w zakresie formalnym i pozaformalnym oferowany przez państwa uczestniczące w projekcie. Będą mogły z niego korzystać szkoły w ramach wymiany, ale również przedsiębiorstwa mogą wysyłać swoich przedstawicieli na kursy doszkalające.

  4. Partnerzy projektu podpisali  Międzynarodowe  Wielostronne  Porozumienie, na mocy którego zawiązane zostanie partnerstwo strategiczne między firmami, partnerami projektu i szkołami o profilu odzieżowym i tekstylnym w ramach którego  organizowane będą wspólne przedsięwzięcia budujące kompetencje uczniów i pracowników sektorowych. Partnerzy zgodnie oświadczyli, ze po zakończeniu projektu chcą kontynuować współpracę w zakresie edukacji formalnej i pozaformalnej i chcą wymieniać się „dobrymi praktykami” w tym zakresie.

 5. W ramach działań na terenie Polski PIOT jako partner projektu ze szkołą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, podpisał z dziewięcioma przedsiębiorstwami  porozumienie o współpracy szkoły, organizacji i przedsiębiorcy w zakresie kształcenia kadr na miarę potrzeb przedsiębiorstw i stworzenia dogodnych warunków w zakresie prowadzenia praktyk uczniowskich w przedsiębiorstwach.

 

LogosBeneficairesErasmusRIGHT PL

EDTEX

 

W dniach 5-6 czerwca 2017r. odbyło się w Łodzi drugie spotkanie partnerskie Programu EDTEX współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Gospodarz Spotkania Dyrektor Związku Aleksandra Krysiak zaprezentowała Związek i jego szeroką działalność krajową i zagraniczną. Jiří Česal omówił wstępne wyniki raportu statystycznego o stanie sektora w państwach partnerskich; na podstawie zebranych od partnerów danych stwierdził, ze nie wszystkie informacje które pierwotnie planowane były w raporcie będą porównywalne, gdyż każde państwo ma innych system zbierania danych, zatem część danych będzie opisowa, określił parametry porównywalne i te w raporcie będą zestawione dla wszystkich państw (wynagrodzenia, eksport, import, zatrudnienie i produkcja) Następnie szeroko omawiany był punkt dotyczący Ram Kwalifikacji Zawodowych i odniesienia narodowych ram do europejskiego systemu. Polska jest jedynym partnerem, u którego te ramy jeszcze nie zostały napisane, zatem będziemy się opierać w ich tworzeniu na doświadczeniach partnerów. Kolejnym punktem była prezentacja programów nauczania w szkołach przemysłu mody. Podkreślono , że żadne z państw jeszcze nie uwzględnia w programach zmian związanych z relacją szkół z przemysłem 4.0 i jest to jedno z głównych zadań dla wszystkich państw. Polska jako jedyna ja na razie uwzględniła w programie nauczania zaawansowaną technologię drukarek 3D – i włączyła ją do programu mechatroniki. Podkreślono, że we wszystkich państwach brakuje nowych programów nauczania w zakresie zaawansowanych innowacyjnych technologii tekstylnych. Zadecydowano o stworzeniu kwestionariusza, który zostanie rozesłanych do przedsiębiorstw w celu ustanowienia partnerstwa szkół z przedsiębiorstwami o zaawansowanych technologiach produkcyjnych. Petra Dufková zaprezentowała ECVET - Europejski system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym. ECVET)jest instrumentem europejskim, który został ustanowiony z inicjatywy państw członkowskich UE we współpracy z Komisją Europejską. System ma na celu ułatwienie przekazywania, uznawania i gromadzenia ocenianych efektów uczenia się. Możesz sobie wyobrazić ECVET jako zbiór narzędzi wspomagających kształcenie przez całe życie, mobilność europejskich studentów oraz elastyczność ścieżek uczenia się w celu osiągnięcia kwalifikacji. Każda kwalifikacja w systemie ECVET może być opisana przez jednostki efektów uczenia się. To sprawia, że każda kwalifikacja jest bardziej zrozumiała i bardziej precyzyjnie zdefiniowana, co ułatwia zrozumienie za granicą. Podział kwalifikacji na mniejsze jednostki określone przez efekty kształcenia ułatwia mobilność użytkowników na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Uczniowie i uczniowie szkół średnich mogą łatwo przenosić się z jednej instytucji edukacyjnej do innej lub z jednego systemu edukacji do innego. Mogą po prostu zadeklarować efekty uczenia się, które osiągnęły już i na nich opierając się studiując gdzie indziej. W dyskusji swierdono, ze system ten powinien być stosowanych we wszystkich szkołach sektorowych państw parnerskih projektu, gdyż zwiększyłby mobilność uczniów i studentów i zwiększył efektywność nabywania kwalifikacji. W trakcie spotkania przedstawiciele szkół przedstawili swoje oferty i wymagania związane z przyszłą mobilnością, współpracą instytucjonalną i współpracą międzynarodową. Uznano , ze przedstawione pomysły mogą stanowić podstawę do utworzenia kolejnych projektów w ramach ERASMUS PLUS służących rozwijaniu współpracy pomiędzy szkołami i przemysłem w sektorze mody i tekstyliów. Omówiono kolejne etapy prac w projekcie i ich harmonogram.

 

LogosBeneficairesErasmusRIGHT PL

 

 

 

EDTEX

Na mocy umowy partnerskiej z dnia 25 listopada 2016 zawartej z Association of Textile, Clothing and Leather Industry (ATOK) będącym koordynatorem projektu, PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego przystąpił do projektu EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education).

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+.
Podstawowym założeniem jest kooperacja w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Rezultatem projektu ma być:

  • Studium porównawcze Krajowych Ram Kwalifikacji państw uczestniczących w projekcie
  • Studium porównawcze programów edukacyjnych szkół partnerskich
  • Ustanowienie zespołu wspierającego przyszłe działania szkół w oparciu o osiągnięte
  • Umowa wielostronna pomiędzy partnerami projektu dotycząca wspierania partnerstwa strategicznego między stronami projektu oraz szkołami odzieżowo-tekstylnymi.

Czas trwania projektu: 01.12.2016 – 30.11.2018

Pozostali partnerzy:
TZU - Textilní zkušební ústav, s.p. Textile Testing Institute (Czechy)
ATP - ASSOCIACAO TEXTIL E VESTUARIO DE PORTUGAL (Portugalia)
MODATEX Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,Vestuário, Confeção e Lanifícios, Portugal  (Portugalia)
SPŠT - Středni průmyslova škola textilni, Liberec (Czechy)
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
ASECOM - Asocación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid (Hiszpania)
FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA S.A (Hiszpania)

W ramach projektu PIOT uczestniczył w następujących działaniach:
Raport 1 - Kick-off-Meeting

Created by logo1