Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemJQueryIntegrator has a deprecated constructor in /home/piot/domains/textiles.pl/public_html/plugins/system/jqueryintegrator/jqueryintegrator.php on line 19
cele i zadania - PIOT-Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
 • 1
 • 2
 • 3

Cele i zadania

Celem Związku jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w nim przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wobec organów państwowych i samorządowych oraz organizacji krajowych
i zagranicznych.


Do podstawowych zadań Związku należy w szczególności:

 1. opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej,
 2. prowadzenie działalności lobbingowej metodami prawnie dozwolonymi, w celu prezentowania organom władzy publicznej w procesie podejmowania decyzji racji i interesów przedsiębiorców, na zasadach określonych ustawą o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
 3. kształtowanie społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej,
 4. organizowanie pomocy członkom Związku w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i zagranicą,
 5. prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedna ze stron jest członkiem Związku,
 6. podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych,
 7. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 8. podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich i systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki,
 9. ustanawianie ekspertów Związku,
 10. realizacja innych zadań przewidzianych przepisami prawa jako możliwych do prowadzenia przez Związek na mocy własnych decyzji, bądź powierzonych Związkowi w drodze przewidzianej prawem.

Cele i zadania statutowe Związek realizuje w szczególności przez:

 1. występowanie do centralnych i terenowych organów administracji państwowej i samorządowej z postulatami członków Związku oraz przedstawianie opinii w sprawach gospodarczych,
 2. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczych i opiniodawczych oraz w pracach zespołów tworzących wieloletnie strategie rozwoju i szczegółowe programy operacyjne w zakresie rozwoju gospodarczego,
 3. gromadzenie i udostępnianie członkom Związku informacji nt. międzynarodowych zasad obrotu surowcami i produktami odzieżowymi i tekstylnymi,
 4. opracowywanie analiz statystycznych dla poszczególnych grup branżowych w celu śledzenia kierunków zmian,
 5. tworzenie w miarę potrzeb komisji i innych zespołów kolegialnych oraz wspieranie ich działalności,
 6. współpracę z izbami gospodarczymi i innymi organizacjami gospodarczymi, stowarzyszeniami zawodowymi, z instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami oraz z organizacjami zagranicznymi o podobnej działalności,
 7. tworzenie warunków do postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Związku,
 8. działanie na rzecz szkolnictwa zawodowego różnych szczebli.

Created by logo1