• 1
  • 2
  • 3

Konferencja - podsumowanie projektu ENTeR

 

                                            

 

PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

 

Podsumowanie projektu ENTeR - Program INTERREG CENTRAL EUROPE

Zapraszamy do udziału w konferencji będącej podsumowaniem projektu ENTeR (Expert Network for Textile Recycling). Wydarzenie odbędzie się 10 listopada 2020 r. o godzinie 10.00, w formie wideokonferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_ZejjU2igScy1ShWuLP-fSA

Agenda: https://www.centrocot.it/portfolio/enter-final-conference-10th-november-10-00-am/

OPIS PROJEKTU

Projekt ENTeR to inicjatywa promująca współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami sektora odzieżowo - tekstylnego oraz ośrodkami badawczymi i innowacyjnymi na rzecz ograniczenia powstawania odpadów w procesie produkcji odzieży i tekstyliów oraz zapobiegania wyczerpaniu zasobów nieodnawialnych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. W realizację projektu zaangażowanych  jest 10 partnerów z 5 krajów środkowoeuropejskich (Włochy, Niemcy, Czechy, Węgry i Polska).

Efektem końcowym projektu ENTeR jest stworzenie i przekazanie przedsiębiorcom z branży odzieżowo –tekstylnej narzędzia pozwalającego na nawiązanie współpracy w obszarze gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi oraz poznawania nowych technologii służących do ich minimalizacji. Narzędziem tym jest platforma dostępna dla przedsiębiorców z terenu całej Europy.

Serdecznie zapraszamy

 _______________________________________________________________

PRZEPIS NA ROZWÓJ - KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ

Jako partner projektu PRZEPIS NA ROZWÓJ - KOMPETENCJE SZYTE NA MIARĘ zachęcamy przedsiębiorców działających w sektorze odzieżowo - tekstylnym do zapoznania się z ofertą oraz skorzystania z proponowanych możliwości dofinansowania do usług rozwojowych dla sektora mody. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-moda/#opis-projektu

_______________________________________________________________

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Aktualne możliwości odroczenia płatności podatku lub zaległości podatkowych wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej.

2. Wsparcie przedsiębiorców w obszarze podatkowym - czasowe zawieszenia, zwolnienia i uproszczenia.

3. Wsparcie przedsiębiorców w obszarze podatkowym - przesunięcie niektórych terminów.

Aktualne możliwości odroczenia płatności podatku lub zaległości podatkowych wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej.

Odroczenie płatności podatku/Rozłożenie zapłaty podatku na raty.

Zgodnie z art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej, podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku bądź o rozłożenie zapłaty podatku na raty.

Wniosek należy złożyć do organu podatkowego właściwego do ustalania lub określania zobowiązania z tytułu podatku (z reguły będzie to urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby/zamieszkania podatnika).

Warunkiem dla złożenia wniosku jest wystąpienie przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

1. ważny interes podatnika, lub
2. interes publiczny.

Nawet jednak w przypadku spełnienia ww. warunku, organ podatkowy nie musi pozytywnie rozpatrzyć wniosku – decyzja organu ma charakter uznaniowy.

W przypadku wniosku o odroczenie płatności podatku wniosek ten powinien zostać złożony przed upływem ustawowego terminu zapłaty podatku.

W sytuacji gdy podatnik złoży wniosek o odroczenie terminu płatności przed jego upływem, a organ podatkowy podejmie decyzję po jego upływie, co do zasady postępowanie wszczęte w sprawie odroczenia terminu płatności po jego upływie powinno być prowadzone jako postępowanie w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej.

Odroczenie płatności podatku/Rozłożenie zapłaty podatku na raty

§  Uzasadniony ważny interes podatnika

Ważny interes podatnika jest pojęciem nieokreślonym i interpretowanym odrębnie w każdej indywidualnej sprawie.

Ważny interes podatnika dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, wyjątkowych, losowych, uniemożliwiających uregulowanie zaległości, przy równoczesnym uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej podatnika, wysokości uzyskiwanych przez niego dochodów oraz wydatków.

Przy wykazaniu ważnego interesu podatnika, poza argumentacją wskazaną w samym wniosku, kluczowe jest również przedłożenie stosownej dokumentacji, która potwierdzałaby istnienie tego interesu. Jako przykład można podać dokumentację księgową, z której wynikałoby, że wskutek nadzwyczajnego/nieprzewidywanego zdarzenia znacznie spadły przychody podatnika.

§  Interes publiczny

Interes publiczny jest pojęciem nieokreślonym i interpretowanym odrębnie w każdej indywidualnej sprawie.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych. 

Umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę.

Zgodnie z art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej, podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem
o umorzenie zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę.

Wniosek należy złożyć do organu podatkowego właściwego do ustalania lub określania zobowiązania z tytułu podatku (z reguły będzie to urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby/zamieszkania podatnika).

Warunkiem dla złożenia wniosku jest wystąpienie przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

1. ważny interes podatnika, lub
2. interes publiczny.

Nawet jednak w przypadku spełnienia ww. warunku, organ podatkowy nie musi pozytywnie rozpatrzyć wniosku –decyzja organu ma charakter uznaniowy.

Ograniczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy przez podatnika.

Zgodnie z art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej, podatnik może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Wniosek należy złożyć do organu podatkowego właściwego do ustalania lub określania zobowiązania z tytułu podatku (z reguły będzie to urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby/zamieszkania podatnika).

Warunkiem dla złożenia wniosku jest uprawdopodobnienie przez podatnika, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.

Nawet jednak w przypadku spełnienia ww. warunku, organ podatkowy nie musi pozytywnie rozpatrzyć wniosku – decyzja organu ma charakter uznaniowy.

Zaliczki są niewspółmiernie wysokie wówczas, gdy wysokość podatku, na podstawie dających się przewidzieć elementów stanu faktycznego, oceniana jest jako niższa od sumy przypadających do zapłacenia zaliczek. Przy czym, niewspółmierność ta musi być na tyle znacząca, aby uzasadniała ograniczenie poboru zaliczek.

Zatem, podatnik płacący w 2020 roku zaliczki na podatek dochodowy wyliczone według zasad ustawowych musi uprawdopodobnić, że w wyniku określonego zdarzenia (przykładowo obecnie panującego w Polsce stanu epidemii) wysokość tych zaliczek znacznie przekroczy kwotę dochodu przewidywanego za rok 2020.Zwolnienie z płatności zaliczek na podatek dochodowy przez płatnika

Zgodnie z art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej, podatnik (a nie płatnik) może wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Wniosek należy złożyć do organu podatkowego właściwego do ustalania lub określania zobowiązania z tytułu podatku.

Warunkiem dla złożenia wniosku jest wystąpienie przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:

1. pobranie podatku przez płatnika zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji, lub

2. podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

Nawet jednak w przypadku spełnienia ww. warunku, organ podatkowy nie musi pozytywnie rozpatrzyć wniosku – decyzja organu ma charakter uznaniowy.

Ważny interes podatnika jest pojęciem nieostrym. Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków (skutkujących np. utratą możliwości zarobkowania) podatnik ten nie jest w stanie uregulować zobowiązań podatkowych.

Wsparcie przedsiębiorców w obszarze podatkowym i ZUS

- Czasowe zawieszenia, zwolnienia i uproszczenia

- Przesunięcie terminu zapłaty zaliczek PIT/Rezygnacja z uprosz. zalicz.

- Przesunięcie terminu zapłaty zaliczek na PIT pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.

W przypadku zaliczek na PIT pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz umów o dzieło wypłacanych przez płatników, obowiązek odprowadzenia tych zaliczek do urzędu skarbowego jest wydłużony do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Ustawa nie precyzuje co należy rozumieć przez poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID - Przedsiębiorcy mogą zatem obawiać się ewentualnego sporu z organami o interpretację tego warunku w przypadku skorzystania z przesunięcia w czasie terminu zapłaty zaliczek na PIT.

§  Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek

Mali podatnicy, ponoszący negatywne konsekwencje COVID-19,którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym, mają możliwość rezygnacji z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec – grudzień 2020 r.

O rezygnacji podatnik informuje w zeznaniu składanym za rok 2020.

Zawieszenie ulgi na złe długi w CIT/Zniesienie opłaty prolongacyjnej

§  Zawieszenie stosowania ulgi na złe długi w CIT Podatników CIT:

1.  którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, oraz

2. których uzyskane w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego - zwalnia się z obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczania zaliczek o wartość niezapłaconych zobowiązań, za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r.

§  Zniesienie opłaty prolongacyjnej

Organy podatkowe, wydające decyzje o odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowych z odsetkami, stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie lub rozłożenia zapłaty na raty, nie będą nakładać dodatkowo opłat prolongacyjnych, jeżeli podatnik złoży wniosek w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

Obecnie opłata prolongacyjna wynosi 4%.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości/Elektroniczne czynne żale

§  Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Ustawa przyznaje gminom prawo do wprowadzenia dla wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek COVID-19, zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dodatkowo, organy wykonawcze gmin mogą przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

W celu skorzystania z potencjalnego zwolnienia rekomendujemy bezpośredni kontakt z urzędem gminy w celu uzyskania informacji o planowanych uchwałach.

Ustawa nie precyzuje co należy rozumieć przez pogorszenie płynności finansowej. Gminy mogą zatem doprecyzowywać we własnym zakresie warunki dla zastosowania zwolnienia.

§  Elektroniczne czynne żale

Ustawa przewiduje, że czynne żale można składać także w formie elektronicznej. Obecnie czynne żale można złożyć na dwa sposoby, ustnie do protokołu albo pisemnie. W celu złożenia dokumenty w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie: kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub konta EPUAP lub podpisu osobistego.

§  Wsteczne rozliczenie straty podatkowej

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

1. poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz

2. uzyskają w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności,

– mają możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok.

W praktyce, skorzystanie z takiego rozliczenia będzie możliwe po zakończeniu roku podatkowego przypadającego na rok 2020.

Ustawa nie precyzuje co należy rozumieć przez poniesienie straty z powodu COVID-19. Przedsiębiorcy mogą zatem obawiać się ewentualnego sporu z organami o interpretację tego warunku w przypadku rozliczenia straty.

Zwolnienie z ZUS w okresie marzec-maj 2020 r.

§  Na czym polega zwolnienie?

Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne może zawnioskować o 3-miesięczne zwolnienie z płatności składek ZUS.

§  Za jaki okres?

Zwolnienie z płatności obejmuje składki należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

§  Jakich składek dotyczy zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy składek na:

1. ubezpieczenia społeczne

2. ubezpieczenia zdrowotne

3. Fundusz Pracy

4. Fundusz Solidarnościowy

5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

6. Fundusz Emerytur Pomostowych 

§  Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z wnioskiem może wystąpić:

1. Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych do 9 ubezpieczonych,

2. Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą:

a) która opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz

b) której przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie jest wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto (tj. 15 681 zł).

§  Warunek zwolnienia

Płatnik składek zobowiązany jest przesyłać do ZUS deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za okres marzec, kwiecień, maj 2020 r.

§  Wniosek do ZUS

Wniosek o zwolnienie należy złożyć do ZUS do 30 czerwca 2020 r. Możliwe jest złożenie go w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego.

Wsparcie przedsiębiorców w obszarze podatkowym - przesunięcie niektórych terminów  CIT-8 / ORD-U / IFT-2

§  CIT-8 – przedłużenie terminu

Termin złożenia zeznania CIT-8 za rok 2019 oraz wpłaty podatku należnego wskazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem wykazanym, a sumą zaliczek za okres od początku roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 maja 2020 r.

§  ORD-U – przedłużenie terminu

Termin sporządzenia i przesłania informacji ORD-U ulega przedłużeniu do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, za który jest sporządzana.

§  IFT-2 – przedłużenie terminu

Termin przesłania informacji IFT-2 ulega przedłużeniu do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT.

Sprawozdania finansowe/Inne terminy z rachunkowości

Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i przedstawienia go właściwym organom ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

Termin przekazania sprawozdania finansowego przez podatników PIT, prowadzących księgi rachunkowe, ulega przedłużeniu do 31 lipca 2020 r.

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki ulega przedłużeniu o następne 3 miesiące.

Termin sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące. Również zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego przez organ zatwierdzający jednostki dominującej ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

Termin sporządzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych, w tym także sprawozdania grupy kapitałowej w tym zakresie, oraz zamieszczenie go na swojej stronie internetowej, ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

Termin sporządzenia zestawienia obrotowi sald kont księgi głównej za rok obrotowy ulega przedłużeniu o dodatkowe 90 dni.

                Termin zakończenia inwentaryzacji składników aktywów ulega przedłużeniu o dodatkowe 90 dni.

Informacje o: schematach podatkowych/cenach transferowych

§  Krajowe schematy podatkowe – zawieszenie terminów

Terminy dotyczące raportowania krajowych schematów podatkowych w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu.

Przykładowo, krajowe schematy podatkowe zainicjowane bądź wdrożone w marcu 2020 r. będą mogły być zgłoszone z wykorzystaniem informacji MDR-1 w lipcu 2020 r.

Biorąc pod uwagę, że ustawodawca zamierza przesunąć wszystkie terminy ustawowe odnoszące się do krajowych schematów podatkowych, można domniemywać, że odnosi się to również do terminu złożenia informacji MDR-3 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2019.

§  Ceny transferowe – przedłużenie terminów

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r., przedłuża się do dnia 30 września 2020 r.

Oznacza to że dla większości przedsiębiorców w Polsce termin na złożenie oświadczenia nadal pozostanie niezmieniony tj. w przypadku gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym – w terminie do 30 września 2020 za rok 2019.

Nie zostaną również przedłużone terminy na przygotowanie dokumentacji cen transferowych za rok 2019 – nadal jest to termin do 30 września 2020 za rok 2019.

CRBR/Opłata za użytkowania wieczystego/Interpretacje indywidualne

§  Informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – przedłużenie terminu

Termin złożenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o beneficjentach rzeczywistych ulega przedłużeniu do 9 miesięcy, czyli następuje jego przesunięcie z 13 kwietnia 2020 na 13 lipca 2020 roku.

§  Opłata z tytułu użytkowania wieczystego – przedłużenie terminu zapłaty

Termin na wniesienie opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego ulega przesunięciu do dnia 30 czerwca 2020 r.

§  Interpretacje indywidualne – przedłużenie terminu wydania

Termin wydania interpretacji indywidualnej, o którą wniosek został złożony i nierozpatrzony do dnia wejścia w życie ustawy oraz złożonych po dniu jej wejścia w życie, do dnia odwołania stanu epidemii, ulega przedłużeniu o 3 miesiące, tj. do 6 miesięcy.

Minister Finansów ma możliwość dalszego przedłużenia – w drodze rozporządzenia – terminu wydania interpretacji indywidualnej o kolejne 6 miesięcy, tj. do 9 miesięcy.

JPK_VAT / Matryca VAT / Biała lista

§  JPK_VAT – przesunięcie terminu na wdrożenie

Obowiązek składania pliku JPK_VAT w nowym kształcie (obligującym m.in. do wskazywania Grup Towarów i Usług oraz oznaczania transakcji podlegających obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności) ulega przesunięciu do 1 lipca2020 r., zamiast 1 kwietnia 2020 r.

§  Matryca VAT – przesunięcie terminu wejścia w życie

Nowa Matryca VAT (wprowadzająca nomenklaturą scaloną w odniesieniu do towarów oraz PKWiU 2015 w odniesieniu do usług) zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r., zamiast 1 kwietnia 2020 r.

§  Zawiadomienie dotyczące wykonania przelewu na rachunek spoza Białej listy – przedłużenie terminu

Termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (tzw. Białej liście) ulega wydłużeniu z 3 dni do 14 dni. PPK / Zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych.

§  Umowy o prowadzenie PPK – przedłużenie terminu

Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.) ulega przesunięciu na dzień 10 października 2020 r., zamiast 10 kwietnia 2020 r.

§  Zawieszenie biegu terminów sądowych i procesowych

 W okresie stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach: sądowych, podatkowych, kontrolnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 _____________________________________________________________________

SZYCIE MASECZEK I ODZIEŻY OCHRONNEJ

Przedstawiamy uchwałę Rady Ministrów w sprawie obniżenia wymagań dla środków ochrony indywidualnej: RM-111-35-20_(obieg)_uchw_nr_33_RM_2020_środki_ochrony_indywidualnej_wirus

Aby nie narazić się na sprzedaż wyrobów nie spełniających wymogów, zalecamy na wyrobach umieszczenie metki, że jest to wyrób osłonowy, a nie ochronny.

Proszę pamiętać, że za wprowadzenie do obrotu wyrobu niezgodnego z normami odpowiada producent, a nie dystrybutor.

_____________________________________________________________________

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji

RadaPIOT

 

RadaPIOT2

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia
Projekt  finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś priorytetowa II –  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

CEL PROJEKTU:  umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w terminie 10.2016-06.2023.
Liderem w projekcie jest :Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
Partnerem PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
W ramach projektu planuje się zaangażować do współpracy 65 przedsiębiorców i  30 instytucji.
Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów  stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.
Działania RS umożliwią oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
DZIAŁANIA  PROJEKTOWE
1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji
SKŁAD PREZYDIUM  RADY
Aleksandra Krysiak –                                Przewodnicząca Rady/ Animator
Elżbieta Czernik –                                    Wiceprzewodnicząca Rady
Bogusław  Słaby                                      Animator Rady
Stanisław Wolski –                                   Grupa Robocza 1- ds Promocji
Marzanna Lesiakowska-Jabłońska –           Grupa Robocza 2 –  ds programów nauczania
Tadeusz Wawrzyniak,  Dariusz Zając   –    Grupa Robocza 3 – ds kontaktów   z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i   władzami lokalnymi
Janusz Moss / Ireneusz Chabrowski  –       Przedstawiciele  Zespołu Eksperckiego

 NABÓR

Rada-Sektorowa - członkowie

Regulamin rekrutacji

Deklaracje i oświadczenia  26 września 2019

Created by logo1