• 1
  • 2
  • 3

Bon na innowacje - wsparcie dla najmniejszych firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy program pt. „Bon na innowacje” przeznaczony dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach programu „Bon na innowacje” jest przeznaczone na zakup usługi badawczo-rozwojowej, realizowanej przez jednostkę naukową, mającej na celu np. opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii lub wyrobów danego przedsiębiorstwa. Jeden przedsiębiorca może uzyskać wsparcie o wartości maksymalnej 15 000 zł (jest to kwota, która umożliwi zakup usługi w jednostce naukowej).  Wielkość wsparcia może wynosić do 100% wydatków kwalifikowanych. Wnioski będą przyjmowane przez PARP od dnia ogłoszenia naboru tj. od 8 września 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku. 
   
Egzemplarz wypełnionego wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami (w zaklejonej kopercie) wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30. Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.

Więcej informacji na temat programu  na http://www.parp.gov.pl/index/more/5244#

Dokumenty programowe: 

wniosek o udzielenie wsparcia (word)
wytyczne dla wnioskodawców (pdf)
umowa o udzielenie wsparcia (pdf)
raport z wykonanej usługi (word)
wniosek o płatność (word)

 

Created by logo1