• 1
  • 2
  • 3

EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) został stworzony z myślą o pracownikach wszystkich przedsiębiorstw, którzy w wyniku globalizacji, liberalizacji handlu oraz zmian w kierunkach handlu stracili dotychczasowe zatrudnienie, a wciąż są zdolni i chętni zasilić inne działy gospodarki.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ma pomagać pracownikom zwalnianym w wyniku liberalizacji handlu światowego i być instrumentem łagodzącym negatywne skutki otwarcia rynku unijnego dla obrotów towarowych z krajami trzecimi. Celem Funduszu jest udostępnienie pomocy w równym stopniu i na tych samych zasadach pracownikom różnych przedsiębiorstw, ponieważ zmiany w kierunkach światowego handlu dotykają zarówno przedsiębiorstwa zagraniczne, jak i krajowe, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). O przyznanie środków z Funduszu występują do Komisji Europejskiej poszczególne państwa członkowskie UE w imieniu i na wniosek swoich przedsiębiorców. 
Interwencje Funduszu są zorientowane terytorialnie i gwarantują dostęp do jego środków dla pracowników we wszystkich państwach członkowskich UE i równocześnie dopełniają działania państw członkowskich na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Polscy przedsiębiorcy jak dotąd nie wystąpili ze stosownymi wnioskami, jakkolwiek wydaje się, że polskie przedsiębiorstwa jak najbardziej kwalifikują się do ubiegania się o pomoc z EFG, np. na przekwalifikowanie zwolnionych pracowników. Maksymalna kwota roczna przewidziana w rezerwie budżetowej umożliwiająca odpowiednie finansowanie z EFG to 500 mln EUR. Przyznany przez Komisję wkład finansowy wynosił odpowiednio 18,6 mln EUR w 2007 r., tj. 3,7% rezerwy rocznej przewidzianej na ten cel.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które jest wiodące dla kwestii EFG, zamieściło na swojej stronie internetowej http://www.mrr.gov.pl/Europejski+Fundusz+dostosowania+do+Globalizacji obszerną informację na temat możliwości skorzystania z Funduszu, wymogów kwalifikacji oraz sposobu wypełniania wniosku w języku polskim.

Zachęcamy Państwa do ponownego zapoznania się z warunkami uruchomienia tego funduszu.  
 

 

Created by logo1