ERASMUS+ - EDTEX

EDTEX 1024x708

 

W dniach 5-6 czerwca 2017r. odbyło się w Łodzi drugie spotkanie partnerskie Programu EDTEX współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Gospodarz Spotkania Dyrektor Związku Aleksandra Krysiak zaprezentowała Związek i jego szeroką działalność krajową i zagraniczną. Jiří Česal omówił wstępne wyniki raportu statystycznego o stanie sektora w państwach partnerskich; na podstawie zebranych od partnerów danych stwierdził, ze nie wszystkie informacje które pierwotnie planowane były w raporcie będą porównywalne, gdyż każde państwo ma innych system zbierania danych, zatem część danych będzie opisowa, określił parametry porównywalne i te w raporcie będą zestawione dla wszystkich państw (wynagrodzenia, eksport, import, zatrudnienie i produkcja) Następnie szeroko omawiany był punkt dotyczący Ram Kwalifikacji Zawodowych i odniesienia narodowych ram do europejskiego systemu. Polska jest jedynym partnerem, u którego te ramy jeszcze nie zostały napisane, zatem będziemy się opierać w ich tworzeniu na doświadczeniach partnerów. Kolejnym punktem była prezentacja programów nauczania w szkołach przemysłu mody. Podkreślono , że żadne z państw jeszcze nie uwzględnia w programach zmian związanych z relacją szkół z przemysłem 4.0 i jest to jedno z głównych zadań dla wszystkich państw. Polska jako jedyna ja na razie uwzględniła w programie nauczania zaawansowaną technologię drukarek 3D – i włączyła ją do programu mechatroniki. Podkreślono, że we wszystkich państwach brakuje nowych programów nauczania w zakresie zaawansowanych innowacyjnych technologii tekstylnych. Zadecydowano o stworzeniu kwestionariusza, który zostanie rozesłanych do przedsiębiorstw w celu ustanowienia partnerstwa szkół z przedsiębiorstwami o zaawansowanych technologiach produkcyjnych. Petra Dufková zaprezentowała ECVET - Europejski system transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym. ECVET)jest instrumentem europejskim, który został ustanowiony z inicjatywy państw członkowskich UE we współpracy z Komisją Europejską. System ma na celu ułatwienie przekazywania, uznawania i gromadzenia ocenianych efektów uczenia się. Możesz sobie wyobrazić ECVET jako zbiór narzędzi wspomagających kształcenie przez całe życie, mobilność europejskich studentów oraz elastyczność ścieżek uczenia się w celu osiągnięcia kwalifikacji. Każda kwalifikacja w systemie ECVET może być opisana przez jednostki efektów uczenia się. To sprawia, że każda kwalifikacja jest bardziej zrozumiała i bardziej precyzyjnie zdefiniowana, co ułatwia zrozumienie za granicą. Podział kwalifikacji na mniejsze jednostki określone przez efekty kształcenia ułatwia mobilność użytkowników na poziomie krajowym lub międzynarodowym. Uczniowie i uczniowie szkół średnich mogą łatwo przenosić się z jednej instytucji edukacyjnej do innej lub z jednego systemu edukacji do innego. Mogą po prostu zadeklarować efekty uczenia się, które osiągnęły już i na nich opierając się studiując gdzie indziej. W dyskusji swierdono, ze system ten powinien być stosowanych we wszystkich szkołach sektorowych państw parnerskih projektu, gdyż zwiększyłby mobilność uczniów i studentów i zwiększył efektywność nabywania kwalifikacji. W trakcie spotkania przedstawiciele szkół przedstawili swoje oferty i wymagania związane z przyszłą mobilnością, współpracą instytucjonalną i współpracą międzynarodową. Uznano , ze przedstawione pomysły mogą stanowić podstawę do utworzenia kolejnych projektów w ramach ERASMUS PLUS służących rozwijaniu współpracy pomiędzy szkołami i przemysłem w sektorze mody i tekstyliów. Omówiono kolejne etapy prac w projekcie i ich harmonogram

LogosBeneficairesErasmusRIGHT PL

 

edtex logo

Na mocy umowy partnerskiej z dnia 25 listopada 2016 zawartej z Association of Textile, Clothing and Leather Industry (ATOK) będącym koordynatorem projektu, PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego przystąpił do projektu EDTEX (International Strategic Partnership in Textile Education).
Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+.
Podstawowym założeniem jest kooperacja w zakresie innowacji oraz wymiana dobrych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Rezultatem projektu ma być:

  • Studium porównawcze Krajowych Ram Kwalifikacji państw uczestniczących w projekcie
  • Studium porównawcze programów edukacyjnych szkół partnerskich
  • Ustanowienie zespołu wspierającego przyszłe działania szkół w oparciu o osiągnięte
  • Umowa wielostronna pomiędzy partnerami projektu dotycząca wspierania partnerstwa strategicznego między stronami projektu oraz szkołami odzieżowo-tekstylnymi.

Czas trwania projektu: 01.12.2016 – 30.11.2018

Pozostali partnerzy:
TZU - Textilní zkušební ústav, s.p. Textile Testing Institute (Czechy)
ATP - ASSOCIACAO TEXTIL E VESTUARIO DE PORTUGAL (Portugalia)
MODATEX Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil,Vestuário, Confeção e Lanifícios, Portugal  (Portugalia)
SPŠT - Středni průmyslova škola textilni, Liberec (Czechy)
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu
ASECOM - Asocación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid (Hiszpania)
FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA S.A (Hiszpania)

W ramach projektu PIOT uczestniczył w następujących działaniach:
Raport 1 - Kick-off-Meeting

Created by logo1