• 1
  • 2
  • 3

Klasyfikacje, standardy


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1007/2011

z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych
pdf2

Z dniem 8 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r. uchylające rozporządzenie sprawie bezpieczeństwa i znakowania wyrobów włókienniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 485) co jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady nr 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/73/WE
i 2008/121/WE (Dz. Urz. UE L 272 z 18.10.2011, s. 1).


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 286/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.

zmieniające załącznik I – w celu dodania nazwy nowego włókna tekstylnego – oraz załączniki VIII i IX – w celu dostosowania ich do postępu technicznego – do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych. 
pdf2

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
pdf2

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
pdf2

 

Created by logo1