• 1
  • 2
  • 3

Dostęp do rynków


Propozycja Komisji Europejskiej w zakresie unijnego stanowiska ws. rewizji preferencyjnych pan-euro-śródziemnomorskich reguł dla towarów włókienniczych

pdf2

 

ZASADY IMPORTU TOWARÓW TEKSTYLNO-ODZIEŻOWYCH W 2012 R.

W 2012 r. nie nastąpiły zmiany w zakresie obowiązujących w 2011 r. środków handlowych w imporcie do UE wyrobów tekstylno-odzieżowych. Oznacza to, iż w 2012 r. obowiązują następujące uregulowania w tym zakresie: 

  1. Kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Białorusi,
  2. Kontyngent ilościowy w imporcie towarów pochodzących z Korei Północnej,
  3. Limity na uszlachetnianie bierne dla Białorusi. 

Szczegółowe informacje wraz wzorami dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

 

Inicjatywa w sprawie modernizacji instrumentów ochrony handlu
pdf2

Unijny system ochrony handlu opiera się na zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO), które pozwalają jej członkom na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych w krajach eksportujących i przywrócenie równych szans.

Komisja Europejska podjęła inicjatywę przeanalizowania możliwych sposobów modernizacji instrumentów ochrony handlu.

Link do kwestionariusza w sprawie modernizacji instrumentów ochrony handlu  http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=MTDI&;lang=pl

Wspólna Taryfa Celna (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej)
pdf2

Nomenklatura scalona (CN) oparta jest na Międzynarodowej konwencji w sprawie zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów (systemu zharmonizowanego), czyli światowej gospodarczej nomenklaturze i kodach towarów. Jest to niezbędne narzędzie dla handlu międzynarodowego, gdyż przyczynia się do harmonizacji procedur celnych i handlowych. Jest ona również powszechnie stosowana przez rządy, organizacje międzynarodowe i sektor prywatny do celów podatków wewnętrznych, polityki handlowej, monitorowania towarów kontrolowanych, zasad pochodzenia, taryf frachtowych, statystyk dotyczących transportu, monitorowania cen, kontrolowania kontyngentów, zestawiania rachunków narodowych, badań i analiz gospodarczych. Nomenklatura scalona została ustanowiona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Oficjalna interpretacja systemu zharmonizowanego podana jest w notach wyjaśniających (dostępnych w języku angielskim i francuskim) publikowanych przez Światową Organizację Celną (WCO).

 

Created by logo1