• 1
  • 2
  • 3

Analizy, strategie, opinie

Strategia „EUROPA 2020”
pdf2

Strategia UE 2020 to nowy, długofalowy program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej (UE), który zastąpił obowiązującą od 2000 r., zmodyfikowaną pięć lat później, Strategię Lizbońską. Celem Strategii Lizbońskiej było uczynienie z UE najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Trzy nadrzędne priorytety nowej strategii unijnej to:

  • rozwój inteligentny (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach);
  • rozwój zrównoważony (promowanie gospodarki zrównoważonej – efektywniej wykorzystującej zasoby, bardziej zielonej, a zarazem konkurencyjnej);
  • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (wzmacnianie gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną)

Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego
pdf2

"Analiza konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego" jest dokumentem opracowanym w wyniku współpracy i uzgodnień Ministerstwa Gospodarki ze stroną społeczną reprezentowaną przez związki zawodowe, pracodawców i izby branżowe, których przedstawiciele biorą udział w posiedzeniach Zespołu Trójstronnego ds. przemysłu lekkiego.

Przedmiotowy dokument ze stycznia 2011 roku jest aktualizacją przyjętej przez Kierownictwo MG w dniu 9 kwietnia 2008 r. „Analizy konkurencyjności sektorów przemysłu lekkiego” – obejmującej swoim zasięgiem okres lat 2002-2006 – i wynika z realizacji zobowiązań zawartych w dokumencie pn. „Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce”, przyjętym przez Radę Ministrów 30 lipca 2007 r.

Opinia w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami”
pdf2

Dokument stanowi przegląd działań Komisji Europejskiej dla zapewnienia zrównoważonego dostępu do surowców na terenie UE i poza nią, a także w działań dotyczących efektywnego gospodarowania zasobami i recyklingu oraz dogłębna analizę całego rynku towarowego. W dokumencie wskazano także szereg środków, które mają poprawić uregulowania prawne dotyczące rynków finansowych oraz zapewnić ich większą spójność i przejrzystość.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie w sprawie przedsiębiorstw pochodzących z państw trzecich na rynku zamówień publicznych UE
pdf2

EKES wskazał w tym dokumencie na istotny atut jakim jest otwarcie systemów zamówień publicznych wszystkich państw na konkurencję międzynarodową na podstawie Porozumienia w sprawie zamówień publicznych (GPA) WTO: porozumienie to gwarantuje wzajemność i symetrię pod względem regulacyjnym i faktycznym oraz umożliwia przeciwdziałanie środkom protekcjonistycznym i praktykom nieuczciwej konkurencji, niezależnie od szczegółowych umów z krajami wschodzącymi, zgodnie z prawem pierwotnym i wtórnym UE w tym zakresie oraz z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

 

 

 

 

Created by logo1