Change language
  • 1
  • 2
  • 3

ENTeR - Program INTERREG CENTRAL EUROPE

ENTeR logo resize                                         logo resize

21.10.2019 r.

PIOT Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego od czerwca 2017 roku zaangażowany jest w realizację europejskiego projektu ENTeR. Projekt  koncentruje się na przygotowaniu i wdrożeniu narzędzia – platformy M3P – służącego redukcji odpadów, aby zapobiec wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów w przemyśle włókienniczym. Wzmocni to zdolność innowacyjną przedsiębiorstw włókienniczych w Europie Środkowej, poprawi zrównoważone powiązania między przemysłowymi obszarami włókienniczymi oraz będzie sprzyjać bliższej współpracy w zakresie gospodarowania odpadami gospodarki obiegowej. Partnerzy projektu są zlokalizowani w pięciu krajach Europy Środkowej, w których istnieje odpowiedni przemysł włókienniczy i każda z nich posiada krajową platformę tekstylną.

Przegląd działań projektowych

1.     PILOT CASES

W ramach projektu ENTeR zidentyfikowano siedem "przypadków pilotażowych", z jednej strony - w celu podkreślenia dobrych praktyk przyjętych przez niektóre przedsiębiorstwa przemysłowe, a z drugiej - w celu nakreślenia istniejących problemów związanych z recyklingiem odpadów włókienniczych. Badania potwierdziły trudności napotykane przez przedsiębiorstwa włókiennicze w zakresie recyklingu. Główne problemy napotykane w 5 krajach uczestniczących w ENTeR to problemy logistyczne, techniczne, materiałowe, społeczne i oczywiście ekonomiczne. W ramach pilotaży pogłębiona została znajomość tematu gospodarki odpadami oraz procesów technicznych związanych z odzyskiwaniem i ponownym wykorzystaniem materiałów, zwiększyła się wiedza i doświadczenia w zakresie analitycznych metod badawczych, opracowano nowe metody badawcze umożliwiające rozpoznawanie i charakterystykę poddawanych recyklingowi materiałów włókienniczych, upowszechniane są systemy i metody identyfikacji odpadów. Powstająca platforma M3P jest propagowana jako doskonałe narzędzie służące katalogowaniu, ponownemu wykorzystywaniu i pełnej eksploatacji przemysłowych odpadów włókienniczych i tekstylnych; rośnie świadomość ekologiczna przedsiębiorstw poprzez propagowanie umiejętności technicznych i doświadczeń w zakresie zrównoważenia środowiskowego oraz identyfikowalności procesów i produktów.

2.     VIRTUAL CENTER AND COLLABORATION MODEL

Celem zbudowania wirtualnego centrum i stworzenia modelu kooperacji jest przyspieszenie i usystematyzowanie współpracy pomiędzy zależnymi od siebie obszarami branży włókienniczej, a także promowanie wspólnej oferty innowacyjnych usług poprzez wiodące lokalne ośrodki badawcze i stowarzyszenia biznesowe. Dodatkowym aspektem jest położenie nacisku na zarządzanie
i optymalizację odpadów w perspektywie projektowania cyklu życia (lub projektowania ekologicznego). Kluczowym zadaniem jest wykazanie korzyści płynących z operacyjnego modelu współpracy pomiędzy partnerami badawczymi i biznesowymi, opartego na narzędziu online i wspólnych umiejętnościach skoncentrowanych na eko - projektowaniu odpadów oraz efektywnym wykorzystaniu zasobów.

3.     M3P Platform

Wpisujemy polskie firmy do zasobów platformy M3P - internetowej bazy danych gromadzącej informacje dotyczące zarówno produktów pochodzących z odpadów, jak i spektrum technologii, które pomogą przedsiębiorcom znaleźć partnera w celu oddania odpadów własnych lub zagospodarowania odpadów partnera.

Zachęcamy do przyłączenia się do naszego projektu, dajmy odpadom produkcyjnym drugie życie.

Zaangażowane regiony i instytucje:

1.      Lombardia, Włochy:

CENTROCOT – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SPA – Lead Partner
UVIVA – Unione degli Industriali della Provincia di Varese

2.     Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország, Węgry:

PBN – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

INNOVATEXT – Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.

3.     Chemnitz, Niemcy:

STFI – Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V.

S!T – SACHSEN!TEXTIL e. V.

4.     Severovýchod, Czechy:

INOTEX spol. s r.o

ČTPT – Česká Technologická Platforma pro Textil

5.     Łódzkie,  Łódź, Polska:

Sieć  Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

PIOT –  Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

   https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

    http://www. iw.lodz.pl/

   http://www.textiles.pl/projekt-enter-program-interreg-central-europe

 

________________________________________________________________________________________

  ENTeR logo resize                                        logo resize

NR CE 1136: Expert Network on Textile Recycling - akronim ENTeR

OŚ PRIORYTETOWA: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ

CEL TEMATYCZNY: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

TERMIN REALIZACJI: 1.07.2017 r. - 30.06.2020 r.

BUDŻET PROJEKTU: 2,01 mln Euro w tym finansowanie z EFRR 1,65 mln Euro

OPIS PROJEKTU

Projekt ENTeR koncentruje się na redukcji odpadów, aby zapobiec wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów w przemyśle tekstylnym. Zwiększy zdolność innowacyjną firm tekstylnych w Europie Środkowej, poprawi trwałe powiązania między przemysłowymi obszarami włókienniczymi oraz przyczyni się do bliższej współpracy w zakresie gospodarowania odpadami i koncepcji circular economy. Partnerzy projektu zlokalizowani są w pięciu krajach Europy Środkowej, w których znacząco reprezentowany jest sektor przemysłu włókienniczego.Projekt ma na celu przyspieszenie współpracy między zaangażowanymi regionami włókienniczymi, promowanie wspólnej oferty innowacyjnych usług przez główne lokalne centra badawcze i stowarzyszenia biznesowe (Virtual Center).

W projekcie przewidziano udział podmiotów publicznych zainteresowanych współpracą  przy opracowaniu strategicznego planu działań (Action Plan) bazującego na zasadach circular economy. Projekt dotyczy zarządzania i optymalizacji odpadów, biorąc pod uwagę tzw. life cycle design  (lub eco-design). Celem jest wykazanie korzyści z modelu operacyjnego współpracy wśród badaczy i partnerów biznesowych, opartego na narzędziu internetowym (online platform) i dzieleniu się  umiejętnościami dotyczącymi waste eco-design i efektywnego wykorzystywania zasobów.

Aktualnie koncentrujemy się na katalogowaniu przedsiębiorstw włókienniczych w podziale na szczegółowe kategorie odpadów poprodukcyjnych oraz ich klasyfikację. Jest to niezbędne do stworzenia profesjonalnej platformy M3P, która służyła będzie przedsiębiorcom do optymalizacji zarządzania odpadami.

Na obecnym etapie realizacji projektu pracujemy również nad metodologią weryfikacji użyteczności platformy M3P bezpośrednio przez przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem przygotowywanego narzędzia. Trwają prace nad modyfikacją narzędzi platformy dla zwiększenia jej użyteczności. 

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane korzystaniem z nowoczesnego narzędzia, jakim będzie platforma, zarówno na etapie tworzenia, jak i po jej uruchomieniu. Zaproponujemy Państwu  opracowywany obecnie  model współpracy w ramach platformy dający możliwość  nawiązania szerokich, ogólnoeuropejskich kontaktów pomiędzy partnerami w branży tekstylnej.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

http://iw.lodz.pl/

http://textiles.pl/

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Created by logo1