Change language
  • 1
  • 2
  • 3

ENTeR - Program INTERREG CENTRAL EUROPE

ENTeR logo srednielogo

 

NR CE 1136: Expert Network on Textile Recycling - akronim ENTeR   

OŚ PRIORYTETOWA: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ

CEL TEMATYCZNY: Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

TERMIN REALIZACJI: 1.07.2017 r. - 30.06.2020 r.

BUDŻET PROJEKTU: 2,01 mln Euro w tym finansowanie z EFRR 1,65 mln Euro

OPIS PROJEKTU

Projekt ENTeR koncentruje się na redukcji odpadów, aby zapobiec wyczerpaniu nieodnawialnych zasobów w przemyśle tekstylnym. Zwiększy zdolność innowacyjną firm tekstylnych w Europie Środkowej, poprawi trwałe powiązania między przemysłowymi obszarami włókienniczymi oraz przyczyni się do bliższej współpracy w zakresie gospodarowania odpadami i koncepcji circular economy. Partnerzy projektu zlokalizowani są w pięciu krajach Europy Środkowej, w których znacząco reprezentowany jest sektor przemysłu włókienniczego.Projekt ma na celu przyspieszenie współpracy między zaangażowanymi regionami włókienniczymi, promowanie wspólnej oferty innowacyjnych usług przez główne lokalne centra badawcze i stowarzyszenia biznesowe (Virtual Center).

W projekcie przewidziano udział podmiotów publicznych zainteresowanych współpracą  przy opracowaniu strategicznego planu działań (Action Plan) bazującego na zasadach circular economy. Projekt dotyczy zarządzania i optymalizacji odpadów, biorąc pod uwagę tzw. life cycle design  (lub eco-design). Celem jest wykazanie korzyści z modelu operacyjnego współpracy wśród badaczy i partnerów biznesowych, opartego na narzędziu internetowym (online platform) i dzieleniu się  umiejętnościami dotyczącymi waste eco-design i efektywnego wykorzystywania zasobów.

Aktualnie koncentrujemy się na katalogowaniu przedsiębiorstw włókienniczych w podziale na szczegółowe kategorie odpadów poprodukcyjnych oraz ich klasyfikację. Jest to niezbędne do stworzenia profesjonalnej platformy M3P, która służyła będzie przedsiębiorcom do optymalizacji zarządzania odpadami.

Na obecnym etapie realizacji projektu pracujemy również nad metodologią weryfikacji użyteczności platformy M3P bezpośrednio przez przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem przygotowywanego narzędzia. Trwają prace nad modyfikacją narzędzi platformy dla zwiększenia jej użyteczności. 

Zapraszamy do współpracy wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane korzystaniem z nowoczesnego narzędzia, jakim będzie platforma, zarówno na etapie tworzenia, jak i po jej uruchomieniu. Zaproponujemy Państwu  opracowywany obecnie  model współpracy w ramach platformy dający możliwość  nawiązania szerokich, ogólnoeuropejskich kontaktów pomiędzy partnerami w branży tekstylnej.

WIĘCEJ INFORMACJI:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

http://iw.lodz.pl/

http://textiles.pl/

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Created by logo1